Radonsanering Stockholm

Vi sanerar ditt hem från farligt radon | 08-655 06 70

Tjänster

SÅ JOBBAR VI

Om du bor i ett hus där det finns för höga halter av radon så är det viktigt att rätt åtgärd vidtas för att sänka nivån till en acceptabel halt. Fel åtgärd kan leda till att problematiken kvarstår - eller att den till och med förvärras.

Vi jobbar alltid noggrant och med tjugo års erfarenhet under bältet så vågar vi påstå att vi är riktiga experter på området. Vårt första steg är att lokalisera varifrån radongasen kommer, därefter så fattar vi ett beslut kring vilken typ av åtgärd som ska användas. Vi tänkte ge några exempel på hur vår arbetsmetod kan se ut.

Radon från byggmaterial

Kommer radongasen från byggmaterialet så är det en konstant strålning från väggytan. Hur mycket radon som avgår avgörs av strålningsklass, av kemisk sammansättning samt av vilken ytbehandling som finns. En obehandlad vägg av blåbetong avger mycket mer radon än vad en vägg med en målad- och putsad yta gör. Där kan man således påverka genom att ytbehandla obehandlad vägg.

Annars så gäller det, på det stora hela, att skapa en omvänd proportionalitet mellan luft och radongas. Kan man fördubbla luftomsättningen så kommer man också att kunna halvera halten av radongas. Här följer tre stycken tillvägagångssätt för att göra så:

  • Riva bort alla fönsterlister, montera spaltventiler i fönsterkarmarna eller montera ytterväggsventiler. Fördelar med detta är att det är en billig lösning. Nackdelen är att den är ineffektiv och där vi endast tillämpar metoden vid objekt med väldigt låga halter av radon. Dels så finns även en uppenbar risk för kallras.  

  • Rensa alla kanaler eller öppna frånluftsventilerna för att skapa bättre självdrag. Montera ett frånluftssystem. Fördelarna med denna metod är att man till en ganska låg kostnad kan öka luftomsättningen med ett konstant flöde. Nackdelarna är att det dels finns en risk för kallras och dels också en uppenbar risk för att energi- och värmekostnaden ökar. Vi mäter alltid om det skulle finnas bidrag från markradon. Skulle så vara fallet så är metoden olämplig då markluft kan sugas in och försämra resultatet. Här fungerar radonsug och frånluft betydligt bättre.

  • Installera mekanisk till- och frånluft med hjälp av värmeåtervinning: Den metod som fungerar allra bäst sett till att komforten inte påverkas; rätt luftmängd tillförs varje rum och där värmen hela tiden - genom en värmeväxlare eller en värmepump - återvinns. Den nackdel som denna metod har är att den dels är mer kostsam samt att det handlar om ett större ingrepp i huset.

Många frågetecken finns gällande ljudnivån för ett värmesystem. Vi sätter en stor ära i att dimensionera och montera på ett korrekt sätt, använda ljuddämpare samt genom en injustering av luftflöden skapa en så låg volym som möjligt. Detta är något som vi ofta får beröm för och det är vi väldigt stolta över.

Radon från marken

Markradon letar sig in genom alla otätheter som finns i husets grundkonstruktion. Några vanliga ställen för läckage är rensluckan för avlopp, rörgenomföringar eller en spricka mellan platta och nerdragen grundmur.

Det är enkelt att säga att om man tätar alla läckage så får man lägre radonhalt; rent praktiskt så handlar det dock om att lokalisera alla dessa håligheter och läckställen. Vi har kunnat se att läckage finns exempelvis i ett litet plugghål i en betongvägg och att markluft kunnat komma in genom detta.

Det krävs således erfarenhet för att komma till bukt med markradon och för att lyckas sänka halterna av sådant i en bostad. Vi lokaliserar läckaget och använder därefter någon av följande arbetsmetoder:

  • Täta bottenplattan. Tätar man bottenplattan så kommer inte radonet in. Fördelarna är att detta är ett relativt litet ingrepp och att det ofta är billigt. Dessutom så fungerar en radonsug avsevärt mycket bättre om plattan är tätad. Nackdelarna är att det är svårt att hitta alla läckställen. Finns det flera stycken så kan det finnas svårigheter att uppnå ett fullgott resultat.

  • Installera radonsug. Genom att installera en radonsug så skapar man ett undertryck under plattan; detta gör att markluften inte kommer in i huset. En metod som har sina fördelar i att en rätt placerad radonsug definitivt kommer att sänka halterna av radon. Nackdelarna är att ingreppet är dyrare samt större än vad en tätning är. Vi skulle dock säga att en kombination av dessa ger den absolut bästa effekten.

Som komplement till dessa metoder så kan man även riva bort lister från fönstren samt installera spaltventiler i fönsterkarmarna eller montera ytterväggsventiler. Man kan även montera ett till- och frånluftsystem - men där krävs det att detta balanseras så att undertrycket inte blir för stort. I kombination med en radonsug så får man ett i det närmaste perfekt resultat.

Radon från vattnet

De flesta hushåll i Stor-Stockholm har sitt vatten från det kommunala vattennätet och det gör att just detta problem inte är så vanligt förekommande. Har du egen vattenbrunn och misstänker att vattnet därifrån har halter av radon så kan vi dels undersöka detta och dels också hitta lämpliga åtgärder för att sänka halterna.

Grundprincipen då det kommer till radon i vatten är att det måste luftas innan det kommer in i vattnet - detta genom en radonavskiljare. Vi har lång erfarenhet och tillämpar både arbetsmetoder samt tekniker efter hur höga halterna i fråga är.

Kompetent radonsanering för ett hälsosammare liv!